Homeblogs

Rechten en plichten bij een nul-uren contract

Rechten en plichten bij een 0 uren contract

Als je nog niet precies weet voor hoeveel uren je extra handen nodig hebt, kun je een medewerker in dienst nemen op basis van een 0 uren contract. Maar wat zijn nu eigenlijk je rechten en plichten als werkgever, als je medewerkers in dienst hebt op basis van een 0 uren contract? In dit artikel vertellen we er alles over. We beginnen met het beantwoorden van de vraag: wat is een 0 uren contract?

Verschillende oproepcontracten

Als je een medewerker wilt inzetten, maar de uren flexibel zijn, heb je als werkgever de keuze uit drie soorten oproepcontracten: het oproepcontract met voorovereenkomst, het min-maxcontract en het 0 uren contract. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst ontstaat er bij iedere oproep een nieuw tijdelijk dienstverband, waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een voorovereenkomst. Met een min-maxcontract spreken de werkgever en de werknemer een minimaal en een maximaal aantal uren af dat de werknemer zal werken. Bij een 0 uren contract is er geen sprake van een minimaal of maximaal aantal uren, maar zijn de voorwaarden verder redelijk gelijk aan het min-maxcontract. Hieronder zullen we verder ingaan op de kenmerken van het 0 uren contract.

0 uren contract rechten en plichten

Een 0 uren contract heeft een aantal belangrijke kenmerken. De rechten en plichten van een 0 uren contract voor de werkgever komen daar duidelijk in naar voren.

  • De werkgever moet de werknemer minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk oproepen. In de cao kunnen hier afwijkende afspraken over gemaakt worden.

  • De werknemer is bij een oproep verplicht om te komen, behalve als er een gegronde reden is om er geen gehoor aan te geven.

  • De werkgever moet de werknemer voor iedere oproep minimaal drie uur betalen.

  • De werknemer heeft ook met een 0 uren contract recht op vakantiedagen, vakantiegeld en onder voorwaarden op loondoorbetaling bij ziekte.

  • De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting als de werknemer buiten de eigen schuld om niet kan komen werken.

  • De werkgever heeft een oproepverplichting en mag niet bijvoorbeeld een uitzendkracht inhuren voor hetzelfde werk.

  • Na twaalf maanden is de werkgever verplicht om de medewerker een aanbod te doen voor een arbeidscontract met vaste uren.

  • In een tijdelijk 0 uren contract mag geen concurrentiebeding staan.

Overeenkomsten met de reguliere arbeidsovereenkomst

Net als bij reguliere arbeidscontracten geldt ook voor 0 uren contracten dat er geen proeftijd geldt als de looptijd van het contract zes maanden of korter is. Duurt het contract langer dan zes maanden, dan ben je als werkgever verplicht om de medewerker een maand voor het aflopen van het contract te informeren over het verlengen ervan. Dit noemen we de aanzegtermijn.

Verplicht gehoor geven aan een oproep

Voor werknemers geldt in principe dat ze gehoor moeten geven aan een oproep van de werkgever als ze een 0 uren contract hebben. Het weigeren om te komen werken is alleen geoorloofd als de werkgever de werknemer niet minimaal vier dagen voor de dag dat deze moet komen werken, oproept of als de werknemer een goede reden heeft om niet te komen werken. Ziekte kan zo’n reden zijn.

0 uren contract: rechtsvermoeden van arbeidsomvang

Als een werknemer gedurende drie maanden regelmatig is opgeroepen, dan kan deze werknemer een beroep doen op het ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Dit betekent dat de werknemer stelt dat hij recht heeft op een vast aantal uren in het contract. Dit vaste aantal uren is dan gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat de werknemer gewerkt heeft. Als werkgever kun je een rechtsvermoeden van arbeidsomvang alleen weerleggen als je aannemelijk kunt maken dat het hier ging om een incidentele piek.

Ontslag en opzegtermijn 0 uren contract

Je mag een werknemer met een 0 uren contract niet zomaar ontslaan door hem simpelweg niet meer op te roepen. Heb je met de werknemer een einddatum van het 0 uren contract afgesproken, dan eindigt het contract van rechtswege op die datum. Gaat het om een 0 uren contract voor onbepaalde tijd, dan gelden voor het ontslag de gebruikelijke regels van het ontslagrecht. Als er in het contract is opgenomen dat dit contract tussentijds kan worden opgezegd, dan bedraagt de opzegtermijn van het 0 uren contract vier dagen. Dit aantal dagen is gelijk aan de oproeptermijn. Als er in het contract niets is opgenomen over de tussentijdse opzegging van het 0 uren contract, eindigt het contract op de einddatum die de werkgever en de werknemer in de overeenkomst hebben afgesproken.

Zelf een 0 uren contract opstellen

Als er een rechtsgebied is dat voortdurend in beweging is, dan is het wel het arbeidsrecht. Dat betekent ook dat regels voortdurend veranderen. Je kunt natuurlijk een voorbeeld van een 0 uren contract van internet halen, maar dan bestaat het risico dat daarin geen rekening is gehouden met de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving. Stel jij jouw 0 uren contract op met de selfservice van Legal Fit, dan weet je zeker dat de meest recente regelgeving in jouw contract is verwerkt. We bieden bovendien een 100%-tevredenheidsgarantie. In slechts enkele minuten stel je met onze hulp zelf een 0 uren contract op.

Delen via:

Bekijk ook:

Oproepovereenkomst nul-urencontract (bepaalde tijd)

Personeel

Maak je gebruik van oproepkrachten? Voor bijbaantjes of seizoensarbeid in bijvoorbeeld de horeca of land- en tuinbouw? Stel gemakkelijk zelf een oproepovereenkomst op!

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Personeel

Het is heel gebruikelijk om iemand tijdelijk in dienst te nemen. Zorg ervoor dat de werkafspraken juridisch gedekt zijn en voldoe aan de arbeidswet.

Blog

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

We onderscheiden primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar wat is eigenlijk het verschil?